انجمن علمی ،ادبی وهنری یک نهاد مستقل ،جهت انجام فعالیتهای علمی وپژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارندانجمنهای علمی، ادبی و هنری طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۸ شکل گرفت و آغاز به کار کرد. بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو، کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری به منظور تأسیس، ارزیابی، نظارت و هدفمند نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی تشکیل گردید.ودراسفندسال 1392 طی بخشنامه ای نام انجمن های علمی ، ادبی وهنری به انجمن های علمی دانشجویی تغییرپیداکرد.

 

آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به انجمنهای علمی 

 

- شرح وظایف کمیسیون مرکزی (شرایط متقاضیان عضویت درهیئت موسس انجمن های علمی ماده 7)

- نحوه تشکیل انجمنهای علمی دانشجویی

- اساسنامه انجمنهای علمی دانشجویی

- شیوه نامه استفاده ازبودجه انجمنهای علمی دانشجویی

- فرمهای شماره 1-7 انجمن های علمی دانشجویی

- پرسشنامه طرح پژوهشی انجمنهای علمی دانشجویی

- آیین نامه عضویت اعضای هیئت علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

 

ارتباط با مسئول انجمنهای علمی در واحد

شماره تماس : 66423021

پست الکترونیکی :  soc-res@iauctb.ac.ir