اداره طرحهای پژوهشی

 
اداره طرحهای پژوهشی به منظوربرنامه ریزی و هماهنگی در تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی جهت تشویق اعضای هیئت علمی با استفاده از بودجه مصوب مطابق با آئین نامه هاو بخشنامه های موجود تشکیل شده است.
برخی فعالیتهای این اداره برگزاری جلسات شورای پژوهشی و نظارت بر فرایند طرحهای پژوهشی داخلی (بررسی،تصویب ،انعقاد قرارداد و ارزیابی گزارش میان دوره ای و نهایی و محاسبه حق الزحمه ارزیابی طرح و ...) می باشد.
 
توجه: از آنجا که این واحد دانشگاهی یک واحد جامع می باشد طرحهای پژوهشی تا سقف 000/000/150 ریال پس از تأیید داوران متخصص توسط شورای پژوهشی واحد تصویب می گردد و مرجع تصویب کننده طرحهای بیش از مبلغ فوق پس از بررسی در شورای پژوهشی واحد ،معاونت پژوهشی سازمان مرکزی می باشد لذا رعایت دقیق مفاد آیین نامه طرح ها به شماره 166290/73 مورخ 18/5/88 از سوی مجریان طرحهای پژوهشی لازم و ضروری است.
 

جهت دسترسی به بخشنامه های مربوط به طرحهای پژوهشی اینجا کلیک کنید

جهت دسترسی به فرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی اینجا کلیک کنید

ارتباط با اداره طرحها:

تلفن تماس: 66566263

پست الکترونیکی: project-res@iauctb.ac.ir