فعالیتهای دفتر تحصیلات تکمیلی و امور پایان نامه ها :

- صدور کدشناسایی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
- صدور مجوز دفاع پایان نامه دانشجویان دکترا
- اخذ مجوز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا برای اساتید و افراد واجد شرایط از سازمان مرکزی
- نظارت برامور مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
- کنترل لیست حق الزحمه اساتید راهنما، مشاور و داور
 

اطلاعیه: دانشجو موظف است حداقل یکماه قبل از برگزاری جلسه دفاع ، پایان نامه خود را که به تائید استاد راهنما و مشاور رسیده است ، به مدیر پژوهشی تحویل دهد . به مجرد دریافت تائیدیه استاد راهنما و مشاور ، مدیر پژوهش موظف است به همراه یک نسخه پایان نامه دانشجو ، حکم استاد داور راکه به پیشنهادمدیر گروه انتخاب شده است ، به امضاء ریاست دانشکده به وی ابلاغ نماید . در صورت تائید پایان نامه توسط استاد داور ، تعیین زمان دفاع با هماهنگی اساتید راهنما ، مشاور و داور توسط مدیر پژوهش اعلام می گردد . جلسه دفاع باید حداقل20 روز پس از ارسال یک نسخه از پایان نامه جهت داوری به داور منتخب برگزار گردد . چند روز قبل از برگزاری جلسه دفاع ، بایداطلاع رسانی مبنی بر تاریخ و ساعت برگزاری جلسه مذکور به نحو مقتضی ، جهت حضور هر چه بیشتر علاقمندان با نظارت مستقیم مدیر پژوهش دانشکده صورت پذیرد . صورتجلسه دفاع پایان نامه و فرم های مرتبط باید دقیقاً در همان روز ، پس از پایان جلسه دفاع و با نظارت مستقیم مدیر پژوهش دانشکده تنظیم گردد . شایان ذکر است وظیفه حفظ و نگهداری فرم های مربوطه به عهده مدیر پژوهش خواهد بود . الصاق رونوشت نامه ابلاغ حکم داوری به همراه تاریخ و تصویرجوابیه داوری به صورتجلسه دفاع و فرم های مرتبط جهت تحویل به تحصیلات تکمیلی دانشکده الزامی است .

جهت دسترسی به فرمهای مربوط به امور پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جهت دسترسی به آخرین بخشنامه ها اینجا کلیک کنید

 

                      گردش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا 

ارتباط با امور پایان نامه ها :

 تلفن تماس : 66563752

پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی:  thesis-res@iauctb.ac.ir