نشریات علمی معتبر :

- فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری - خرداد ماه 95

- فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری - اسفند ماه 94

- فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری - آبان ماه 94

 

سایر نشریات علمی :

- فهرست مجله های دارای شرایط ماده 6 بخشنامه شماره 70/70362 مورخ 94/09/18 (اصلاحیه)

 

JRK-MIF2015

 

نشریات علمی بی اعتبار :

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آذر95

الزاما برای اعتبار سنجی مقالات  هر سه فهرست BlackList زیر بررسی شود:

BlackList (دانشگاه آزاد اسلامی)

BlackList (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

BlackList (وزارت بهداشت)

 

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار- آبان ماه 95

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار- مرداد ماه 95

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار - تیرماه 95

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار - اردیبهشت 95

سال 1394

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار- اسفند 94

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار - دیماه 94

- فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار منتهی به  آذر 94

- فهرست نشریات نامعتبر منتهی به شهریور 94