عنوان نشریه :
فصلنامه فرهنگ ارتباطات
مدیر مسئول :
دکتر سید محمد دادگران
سر دبیر :
دکتر سید وحید عقیلی
مدیر داخلی :
دکتر صدیقه ببران
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
ccj@iauctb.ac.ir
   
 
عنوان نشریه :
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران
مدیر مسئول :
دکتر امیر آشفته تهرانی
سر دبیر :
دکتر غلامعلی لیاقت
مدیر داخلی :
دکتر فرح ترکمان
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
ssi@iauctb.ac.ir
 
 
عنوان نشریه :
فصلنامه تحقیقات روانشناختی
مدیر مسئول :
دکتر مهدیه صالحی
سر دبیر :
دکتر محمود ساعتچی
مدیر داخلی :
دکتر شیرین کوشکی
آدرس وب سایت:
 پست الکترونیکی :
qpr@iauctb.ac.ir
  
عنوان نشریه :
فصلنامه مطالعات نقد ادبی
مدیر مسئول :
دکتر محمد اکوان
سر دبیر :
دکتر علی صابری
مدیر داخلی :
 
آدرس وب سایت:
 پست الکترونیکی :
padab@iauctb.ac.ir
  
عنوان نشریه :
فصلنامه جغرافیا
مدیر مسئول :
دکتر علیرضا استعلاجی
سر دبیر :
 دکتر محمد اخباری
مدیر داخلی :
دکترفرهاد حمزه
آدرس وب سایت:
 پست الکترونیکی :
gadab@iauctb.ac.ir
  
 عنوان نشریه :
فصلنامه لسان صدق
مدیر مسئول :
دکتر محمد اکوان
سر دبیر :
دکتر عباس همامی
مدیر داخلی :
دکتر امیرتوحیدی
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
ladab@iauctb.ac.ir
 
عنوان نشریه :
دوفصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی (علمی-پژوهشی)
مدیر مسئول :
دکتر محمد اکوان
سر دبیر :
دکتر موسی ملایری
مدیر داخلی :
دکتر عزیزاله افشارکرمانی
آدرس وب سایت:
 پست الکترونیکی :
aadab@iauctb.ac.ir
  
عنوان نشریه :
فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد
مدیر مسئول :
دکتر صادق سلیمی
سر دبیر :
دکتر بهشید ارفع نیا
مدیر داخلی :
دکتر محمدرضا پیرهادی
آدرس وب سایت:
 پست الکترونیکی :
alr@iauctb.ac.ir
  
عنوان نشریه :
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (علمی-پژوهشی)
 مدیر مسئول :
دکتر وحیدرضا میرابی
 سر دبیر :
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
 مدیر داخلی :
سمیه درویشی
 آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی:
fej@iauctb.ac.ir
 
عنوان نشریه :
فصلنامه مدیریت کسب و کار
مدیر مسئول :
دکتر میرفیض فلاح شمس
سر دبیر :
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
مدیر داخلی :
حسین سمنانی
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
bmj@iauctb.ac.ir
  
عنوان نشریه :
فصلنامه حسابداری مالی و حسابرسی (علمی-پژوهشی)
مدیر مسئول :
دکتر فرزانه حیدرپور
سر دبیر :
دکتر رضوان حجازی
مدیر داخلی :
دکتر امیر رضا کیقبادی
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
faar@iauctb.ac.ir
 
  
عنوان نشریه :
فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه
مدیر مسئول :
دکتر نعمت فلیحی
سر دبیر :
دکتر جمشید پژویان
مدیر داخلی :
دکتر بیژن باصری
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
ecj@iauctb.ac.ir
   
عنوان نشریه :
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل
(علمی-پژوهشی)
مدیر مسئول :
دکتر محمدعلی خسروی
سر دبیر :
دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی
مدیر داخلی :
-
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
prb@iauctb.ac.ir
  
 فصلنامه هنرسو
عنوان نشریه :
فصلنامه هنرسو
مدیر مسئول :
دکتر غزال کرامتی
سر دبیر :
دکتر حسین سلطان زاده
مدیر داخلی :
دکتر کاوه بذرافکن
آدرس وب سایت:
پست الکترونیکی :
artdir@iauctb.ac.ir