مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : طاهره فهیمی نجم

 

مشخصات تحصیلی:

کارشناس ارشد: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان تطبیقی

دانشجوی دکتری: الهیات - مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

استاد مدعو گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

پست الکترونیکی :   t.fahiminajm@iauctb.ac.ir