اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: حسین سخائی نیا

تاریخ تولد: 1356

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : استادیار (مهندسی شیمی)

پست الکترونیکی : indust-res@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : مهندسی شیمی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1378- 1374

کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی ، دانشگاه تهران ، پردیس دانشکده های فنی مهندسی،  1380- 1378

دکتری تخصصی : مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1389- 1384