مشخصات فردی

نام:  علیرضا                 نام خانوادگی:  فیض بخش         نام پدر: رضا               تاریخ و محل تولد:  تهران- 1351              

وضعیت تاهل:     متاهل دارای یک  فرزند                                      

نشانی الکترونیک:  

Ali.fb1973@yahoo.com

A.Feizbakhsh@iauctb.ac.ir

مدارج تحصیلی دانشگاهی:

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

محل اخذ بورس تحصیلی

سال اخذ مدرک

کشور محل تحصیل

1

کارشناسی

شیمی کاربردی

آزاد اسلامی- تهران مرکزی

-

1374

ایران

2

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

آزاد اسلامی- تهران شمال

-

1376

ایران

3

دکتری تخصصی

شیمی تجزیه

آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات

آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1380

ایران

 

 

سوابق فعالیت های آموزشی:

استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی (هیات علمی) از سال 1378                   عضو هیات علمی رسمی تمام وقت :□   

مرتبه علمی:      استاد پایه 14

 

 سابقه تدریس :

دانشگاه / موسسه

مقطع

موضوعات تدریس

  سال تحصیلی

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

 

تجزیه دستگاهی - خوردگی فلزات- شیمی تجزیه1

محیط زیست-   شیمی عمومی1و 2-   شیمی رنگ - شیمی پیش دانشگاهی –   آز تجزیه آز شیمی عمومی 1و 2-آز جداسازی- آز پلیمر

78 تا کنون

آزاد اسلامی تهران مرکزی

 

 

مباحث نوین -  متون شیمی -   اسپکتروسکوپی1 و 2-

 تجزیه پیشرفته -  خوردگی فلزات- کروماتوگرافی

82 تا کنون

 

فعالیت های پژوهشی:

الف) مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی:

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام مجله و رتبه

زمان انتشار

1

Composition of the essential oilsofAchillieae…

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2003

2

Chemical composition of the essential oilsofchenopodium…

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2003

3

Composition of the essential oilsofStachys ……

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2003

4

Comporision of the volatile oils of satyrejaatropatana….

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2004

5

Chemical costituents of the essential oil of euphorbia…

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2004

6

استخراج وتخلیص اسید استیاریک از پیه وروغن های نباتی و سنتز مواد ......

Feizbakhsh et al.

مجله علمی علوم پایه

1376

7

RNA bonding to anti oxidant flavonoids

Feizbakhsh et al.

J. of phytochemistry(ISI)

2008

8

Solvent Extraction of cadmium sulfate medium by bis…

Feizbakhsh et al.

International J.of Chemtech research(ISI

   2009

9

Volatile constituents of teuceriumboiss. ……

Feizbakhsh et al.

J. of Essential oil reseach(ISI)

2009

10

Synthesis,characterization and application of m-phenylenamin…..

Feizbakhsh et al.

Water Environment Research(ISI)

2009

11

Sambuculus ,introduction to mechanism of action…….

Feizbakhsh et al.

Pharamcologyonline(ISI)

2010

12

New anion exchange solid-phase extractionsupport used…..

Feizbakhsh et al.

J.of AOAC(ISI)

2010

13

Chemometrix –assisted simultaneous determination……

Feizbakhsh et al.

E-J.Chem(ISI)

2010

14

Camparison of essential oil constituents of Scirpus Littoralis

Feizbakhsh et al.

E-J.Chem(ISI)

2011

15

Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperus rotundus….

Feizbakhsh et al.

Journal of essential oil bearing plants(ISI)

2011

16

Chemical composition of the Essential oil of Cyperus Conglome….

Feizbakhsh et al.

E-J.Chem(ISI)

2011

17

Volatile constituents of essential oils of Eleocharis pauciflora link ..

Feizbakhsh et al.

Bull.Chem. Soc.Ethiop(ISI)

2011

18

Electrocatalytic oxidation of paracetamol on Ni and NiCu alloy ……

Feizbakhsh et al.

j.of the Chinese chemical society(ISI)

2012

19

Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperus difformis….

Feizbakhsh et al.

Journal of essential oil bearing plants(ISI)

2012

20

Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperu…

Feizbakhsh et al.

e-journal.chem(ISI)

2012

21

The effect of different concentrations of IAA and NAA on the …..

Feizbakhsh et al.

Journal of Herbal Drugs(ISI)

2012

22

Prediction of Gas Chromatography- Mass Spectroscopy ……..

Feizbakhsh et al.

Hindawi PublishingCo. (ISI)

2013

23

Determination of Gemfibrozil in Drug Matrix and Human Biolog….

Feizbakhsh et al.

Journal of Food and Drug Analysis(ISI)

2013

24

Fabrication of New Drug Imprinting Polymer Beads for

Feizbakhsh et al.

International Journal of pharmaceutics(ISI)

2013

25

The effects of water pollution on heavy metal accumulation in fish ….

Feizbakhsh et al.

Life science journal(ISI)

2013

26

Study of constituent components of organic liver of pomadasys kaakan fish

Feizbakhsh et al.

Life science journal(ISI)

2013

27

Composition of the essential oil of Carex pseudofoetida

Feizbakhsh et al.

Chemistry of natural compounds(ISI)

2013

28

Modified dispersive LLME for pre-concentration of benzene, …..

Feizbakhsh et al.

Microchimica Acta(ISI)

2013

29

Preconcentration and determination of aluminium in water……

Feizbakhsh et al.

Desalination and Water Treatment(ISI)

2013

30

Quantitative analysis and sorption of cadmium in environmental…..

Feizbakhsh et al.

toxicological(ISI)

2013

31

Uptake of lead(II) water sample by 2-allyl-phenol-……                     

Feizbakhsh et al.

Desalination and Water Treatment(ISI)

2013

32

High capacity polymer for nickel determination in environmental samples

Feizbakhsh et al.

Advances in Environmental Research(ISI)

2013

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس های بین المللی:

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

نام و سطح کنفرانس

محل برگزاری

زمان برگزاری

1

محاسبه نیمه تجربی کنفورماسیون حالت گازی دی کتو پیپرازین و طیف...

فیض بخش  وهمکاران

نخستین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی

1378

2

محاسبه نیمه تجربی کنفورماسیون حالت گذار چرخش درونی فلورواتانها

فیض بخش  وهمکاران

نخستین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی -تهران مرکزی

1378

3

استخراج و تخلیص اسید استیاریک از پیه ور وغن های نباتی  و ......

فیض بخش  وهمکاران

نخستین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1378

4

مطالعه تیوری نیتروژنه  شدن همزمان نیتروژن ......

فیض بخش  وهمکاران

نخستین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1378

5

بررسی نظری بر هم کنش آب با برخی الکلها، استرها......

فیض بخش  وهمکاران

نخستین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1378

6

بررسی مواد متشکله روغن اسانس گیاه salvia …..

فیض بخش  وهمکاران

دومین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1379

7

بررسی مواد متشکله روغن اسانس گیاهstachys …..

فیض بخش  وهمکاران

دومین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1379

8

بررسی روغن اسانسی  گیاه بومی ایران achillea……

فیض بخش  وهمکاران

دومین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1379

9

مقایسه ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی satureja……

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – بین المللی

دانشگاه آزاد اسلامی-تهران مرکزی

1381

10

بررسی مواد متشکله روغن اسانس حاصل از گیاه compositaea…

فیض بخش  وهمکاران

دومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1383

11

The study of the composition of essential oil of persica…

فیض بخش  وهمکاران

همایش یکروزه شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی- اسلامشهر

1384

12

اندازه گیری ترکیبات آلی فرار در کبد ماهی کپور.....

فیض بخش  وهمکاران

همایش یکروزه شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی- اسلامشهر

1384

13

اندازه گیری بنزن- تولوین و اتیل بنزن در نمونه های آبی.....

فیض بخش  وهمکاران

دومین همایش یکروزه شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی- اسلامشهر

1385

14

استخراج فاز جامد – پیش تغلیظ و جداسازی یونهای فلزی  به وسیله....

فیض بخش  وهمکاران

دومین همایش یکروزه شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی- اسلامشهر

1385

15

بررسی روغن اسانسی  گیاه happlophyllum… .....

فیض بخش  وهمکاران

دومین همایش یکروزه شیمی و صنعت

دانشگاه آزاد اسلامی- اسلامشهر

1385

16

ارزیابی و اندازه گیری برخی آفت کشهای ارگانو فسفر در نمونه های آب ..

فیض بخش  وهمکاران

دومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1383

17

انتقال انتخابی یون مس 2 از میان غشا مایع به وسیله ....

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

18

اندازه گیری متانول و اتانول در بنزین معمولی به روش استخراج .....

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

19

استخراج مواد فرار 2 گونه گیاه دارویی توسط میکرو استخراج ....

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

20

پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار جزیی یونهای .... با استفاده از...

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

21

طراحی و ساخت الکترود یونگزین غشایی مایع از جنس PVC.....

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

22

اندازه گیری اسپکتروفتومتری یونهای .... با استفاده از تکنیک کمومتری

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

23

بررسی مواد متشکله روغن اسانس حاصل از گیاه malus……

فیض بخش  وهمکاران

سومین کنگره شیمی – سراسری

دانشگاه آزاد اسلامی-ورامین

1386

24

Synthesis and characterization of novel complexes…..

فیض بخش  وهمکاران

The2nd conferenceon nanostructure

Kish university

2008

25

Application of dispersive liquid-liquid microextraction….

فیض بخش  وهمکاران

The2nd international  conferenceonfor chemists

UNI SAINS MALASIA

2008

26

Determination of MTBE and related oxygenate…..

فیض بخش  وهمکاران

The2nd international  conferenceonfor chemists

UNI SAINS MALASIA

2008

27

Study on interaction between naringin with RNA…..

فیض بخش  وهمکاران

اولین همایش ملی شیمی گیاهی و..

واحد قایم شهر

1387

28

Structurul features of RNA interaction with Apigenin

فیض بخش  وهمکاران

اولین همایش ملی شیمی گیاهی و..

واحد قایم شهر

1387

29

Study on the interactionbetweenmorin and ……

فیض بخش  وهمکاران

The9th international  conference of iochem

Shiraz university

2007

30

Chemical composition of the essential oil s of scIRPUS….

فیض بخش  وهمکاران

ISEO 2008 39th international symposium

Quedlingburg-germany

2008

31

Electro oxidation determination of acetaminophen…..

فیض بخش  وهمکاران

ششمین سمینار بین اللمللی الکتروشیمی

انجمن الکتروشیمی ایران

1389

32

Chronoamperometry anal. Of acetaminophen…..

فیض بخش  وهمکاران

ششمین سمینار بین اللمللی الکتروشیمی

انجمن الکتروشیمی ایران

1389

33

Amberlit XAD2 functionalized with brilliant green………….

فیض بخش  وهمکاران

The2nd international  conferenceon water…

Isfahan University

2010

34

بررسی اثر هورمون رشد GA3 بر ماهیت اسانس گرفته شده از ....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی گیاهان دارویی معطر

واحد ورامین- پیشوا

1388

35

بررسی اثر هورمون رشد ]IAبر ماهیت اسانس گرفته شده از ....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی گیاهان دارویی معطر

واحد ورامین- پیشوا

1388

36

Composition of the essential oil of sambucus ……..

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقهای شیمی کاربردی

واحد گرگان

1388

37

ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF SAMBUCUS EBULUS LEAF

فیض بخش  وهمکاران

دوازدهمین همایش بین اللمللی علوم دارویی

علوم پزشکی زنجان

2010

38

اندازه گیری یون آلومینیوم در نمونه های آبی با استفاده از  رزین....

فیض بخش  وهمکاران

دومین همایش منطقه ای شیمی

واحد رشت

1388

39

استخراج مقدار جزیی یون قلع در نمونه های مایی به وسیله رزین.....

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقه ای نقش بنیادی شیمی در علوم فنی

واحد فارس-نیریز

1388

40

بررسی اثر هورمون رشد GA3 بر ماهیت اسانس گرفته شده از ....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی فیتوشیمی

واحد قم

1388

41

بررسی اثر هورمون رشد NAAبر ماهیت اسانس گرفته شده از ....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی فیتوشیمی

واحد قم

1388

42

Psorothamus….. ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی فیتوشیمی

واحد قم

1388

43

Electro chemical fabrication of conducting polymer….

فیض بخش  وهمکاران

چهارمین سمینار پیل سوختی ایران

تربیت دبیر شهید رجایی

1389

44

Impedentence spectroscopy Anal.of glucose electro….

فیض بخش  وهمکاران

چهارمین سمینار پیل سوختی ایران

تربیت دبیر شهید رجایی

1389

45

تکوین یک روش آنالیز اسپکتروسکوپی بر پایه تشکیل کمپلکس با آهن ...

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقهای شیمی کاربردی

واحد گرگان

1388

46

عملکرد امبرلیت xad2 کویل شده با اسپارتیک به منظور استخراج  .......

فیض بخش  وهمکاران

دومین همایش منطقه ای شیمی

واحد رشت

1388

47

جداسازی و پیش تغلیظ یون سرب از محلول های ابی با استفاده ا ز  پلیمر.

فیض بخش  وهمکاران

هفتمین همایش ملی شیمی پیام نور

پیام نور

1388

48

Synthesis,characterization and application of poly 1,N,N,bis c

فیض بخش  وهمکاران

16th IUPAC International Symposium on organomethalic chemistry

China

2011

49

سنتز و بهینه سازی پلیمر جدید یون گزین و شناسایی و اندازه گیر....

فیض بخش  وهمکاران

اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران

منطقه 1 دانشگاه ازاد

1390

50

تکوین یک روش انالیز اسپکتروسکوپی بر پایه تشکیل کمپلکس با ......

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقه ای شیمی کاربردی

گرگان

1389

51

Impedance spectroscopy analysis of Glucose ……

فیض بخش  وهمکاران

4th Iranian Fuel cell seminar

تهران

1389

52

Electro chemical fabrication of conducting …….

فیض بخش  وهمکاران

4th Iranian Fuel cell seminar

تهران

1389

53

Chronoamprometry analysis of acetaminophen electro oxidation on Ni modified electrode on alkaline solution

فیض بخش  وهمکاران

6th Annual seminar of electrochemistry of iran

کیش

1389

54

The electrochemical oxidation of the antipyretic drug paracetamol at Ni nano particles modi

فیض بخش  وهمکاران

6th Annual seminar of electrochemistry of iran

کیش

1389

55

Composititon of the essential oil of sambucus ebu……

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقه ای شیمی کاربردی

گرگان

1389

56

Surfactant assistant electropolymerization of polyani……

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

گچساران

2011

57

Characterization and preparation of single wal……

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقه ای شیمی

میانه

1389

58

Reverse phase high performance liquid chromatogr……

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

گچساران

2011

59

Essential oil composition of sambucus ebulus leaf

فیض بخش  وهمکاران

دوازدهمین همایش علوم دارویی

زنجان

2010

60

اعتبار دهی انالیز همزمان انتی بیویک های انروفلوکساسین، د…….

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی شیمی و صنعت

دامغتن

2011

61

جداسازی، شناسایی و اندازه گیری ترکیبات تشکیل دهنده اند….

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

62

مطالعه تاثیر تیمار گیاهان cyperus difformis و cyperus

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

63

مطالعه مقایسه ای اثر تیمار گیاهان cyperus difformis و cyper….

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

64

اثر غلظت های مختلف هورمون گیاهی NAA بر ماهیت اسانس برگ و

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

65

بررسی مقایسه ای مواد متشکله اسانس گیاه E.opopanaxقبل و بعد

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

66

بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون رشد IAA-NAA بر ماهیت

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

67

مقایسه ی تاثیرات هورمون های رشد GA3و IAA بر کمیت و …….

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

68

بررسی مواد متشکله اندام هوایی گیاه گلپر قبل و بعد از تیما…..

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

69

شناسایی و اندازه گیری مواد متشکله برگ و ساقه E.opopanax….

فیض بخش  وهمکاران

1st Iranian congress on Herbal Drugs

شهرکرد

2011

70

تعیین همزمان انتی بیوتیک های انروفلوکساسین، ودیفلوکساسین

فیض بخش  وهمکاران

همایش منطقه ای تحقیقات نوین در شیمی

گرگان

1389

71

Synthesis of ion imprinted polymers for uptake of Co(….

فیض بخش  وهمکاران

15th Iranian Chemistry Congress

همدان

2011

72

Electrocatalytic oxidation determinationof ascorbic acid

فیض بخش  وهمکاران

15th Iranian Chemistry Congress

همدان

2011

73

Synthesis characterization and analytical applications …..

فیض بخش  وهمکاران

15th Iranian Chemistry Congress

همدان

2011

74

Preconcentration and determination of Cd(II) by …..

فیض بخش  وهمکاران

15th Iranian Chemistry Congress

همدان

2011

75

Preconcentration and determination of Cd(II) by……

فیض بخش  وهمکاران

15th Iranian Chemistry Congress

همدان

2011

76

Enhancement of Ibuprofen solubility by polym…..

فیض بخش  وهمکاران

15th Iranian Chemistry Congress

همدان

2011

77

Surfactant assistant electropolymerisation of …..

فیض بخش  وهمکاران

The national conference of chemistry

IAU- Gachsaran

2011

78

افزایش حلالیت پذیری داروی ایبوپروفن با روش ٍُِ در مقیاس نانو

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

شاهرود

1390

79

تعیین اسپکتروفتومتری Pb با لیگاند PPT بعد از پیش تغلیظ .....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنهعت پزشکی

تهران

1388

80

بررسی ترکیبات آلی فرار در بافت کبد ماهی عروس با .............

فیض بخش  وهمکاران

کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تهران

1391

81

فرمولاسیون ذرات ایپوبروفن در مقیاس نانو توسط تکنیک نفوذ .....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

1391

82

استخراج اولئوروپئین از برگ درخت زیتون به روش mspd  و .....

فیض بخش  وهمکاران

همایش سراسری گیاهان داروئی

علوم پزشکی یاسوج

1391

83

Nano capsule formation of ibuprofen by using emultion..

فیض بخش  وهمکاران

Iran nanotechnology society

Kashan

2012

84

استخراج کادمیوم از نمونه های آب خلیج فارس و .........

فیض بخش  وهمکاران

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تهران

1392

85

ریز استخراج قطره منفرد Cu از نمونه های آب خلیج فارس و .........

فیض بخش  وهمکاران

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تهران

1392

86

بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ درخت زیتون

فیض بخش  وهمکاران

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تهران

1392

87

بررسی اثرات آلودگی آب بر میزان تجمع فلزات سنگین در کبد ماهی..

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی آبزیان

بوشهر

1391

88

مطالعه اجزا آلی تشکیل دهنده کبد ماهی حلوا سفید

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی آبزیان

بوشهر

1391

89

بررسی اثر هورمون تراپی بر گیاه ختمی با هورمون IAA توسط .....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل

1392

90

شناسایی و استخراج گیاه دارویی رزماری با هورمون IAA توسط...

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل

1392

91

بررسی اثر هورمون تراپی بر گیاه رزماری با هورمون NAA توسط .....

فیض بخش  وهمکاران

همایش ملی گیاهان دارویی

آمل

1392

92

Synthesis , characterization and analytical application……..

فیض بخش  وهمکاران

6th Iranian national seminar of chemistry

Tabriz

2013

93

Extraction of carvacrol satureja khuzestanica ………….

فیض بخش  وهمکاران

20th Analchem

Esfahan

2013

94

Extraction of oleuropein olea uropea using MSPD……

فیض بخش  وهمکاران

20th Analchem

Esfahan

2013

95

The role of molecular imprinting polymers in production….

فیض بخش  وهمکاران

20th Analchem

Esfahan

2013

96

The green synthesis of silver nanoparticles using seed…….

فیض بخش  وهمکاران

20th Analchem

Esfahan

2013

 

ب) تالیف و ترجمه کتاب :

ردیف

عنوان کتاب

تالیف یا ترجمه

نویسندگان

ناشر

زمان انتشار

1

شیمی دانشگاهی

ترجمه

فیض بخش-فرجی

برهمند

1379

2

3000 مسیله حل شده در شیمی

تالیف

فیض بخش-فرجی

ورامین

1386

3

مسایل شیمی فیزیک

تالیف

فیض بخش

ورامین

1386

4

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی دستاورد های نوین در کشاورزی

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1386

5

خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علوم و صنایع غدایی

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1386

6

خلاصه مقالات نخستین همایش دانشجویی فیزیک

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1386

7

خلاصه مقالات سومین همایش سراسری شیمی

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1387

8

خلاصه مقالات پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1387

9

مقالات دومین همایش ملی بررسی نهضت 15 خرداد سال 42

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1387

10

مجموعه مقالات همایش بزرگ قرآنی نورالهدی با محوریت ...

تالیف

فیض بخش و همکاران

ورامین

1387

11

نقش عناصر در محیط زیست

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1389

12

مولکول نگاری پلیمری و کاربرد های آن در استخراج مواد

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1389

13

روشهای نوین تغلیظ و استخراج مواد

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1389

14

میکرو استخراج با فاز جامد برای ترکیبات آلی فرار

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1389

15

کروماتوگرافی لایه نازک

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1390

16

لیزر و کاربرد های نوین آن در طیف بینی

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1390

17

روابط کمی ساختار فعالیت QSAR

تالیف

فیض بخش

سرافراز

1390

18

خزاین تعلیم و تعلم

گردآوری

فیض بخش

سرافراز

1390

19

گنجینه آیات پیرامون علوم و فنون

گردآوری

فیض بخش

سرافراز

1390

20

اسرار زیارت عاشورا

گردآوری

فیض بخش و همکار

سرافراز

1390

21

فرآیند ها و روش های تجزیه ای معتبر

تالیف

فیض بخش و همکاران

سرافراز

1390

22

آزمایشهای شیمی عمومی (1) کلیه گرایش های شیمی

تالیف

فیض بخش و همکاران

سرافراز

1390

23

آزمایشهای شیمی عمومی رشته های فیزیک و زیست شناسی کلیه گرایش ها

تالیف

فیض بخش و همکاران

سرافراز

1390

24

آزمایشهای شیمی عمومی رشته های فنی و مهندسی – کلیه گرایش ها

تالیف

فیض بخش و همکاران

سرافراز

1390

25

آزمایشهای شیمی عمومی رشته های کشاورزی – کلیه گرایش ها

تالیف

فیض بخش و همکاران

سرافراز

1390

26

مبانی کروماتوگرافی لایه نازک

ترجمه

فیض بخش و همکاران

سرافراز

1390

27

راهنمای شیمی عمومی 1

ترجمه

فیض بخش

سرافراز

1391

28

شیمی عمومی 1

ترجمه

فیض بخش و همکاران

سرافراز

در دست چاپ

 

 

ثبت اختراعات :

ردیف

عنوان اختراع

مخترع

زمان ثبت

1

بهبود پسا ب های صنعتی و فاضلاب

ع- فیض بخش

1388

2

بهبود اجزای تشکیل دهنده اسانس و عصاره گیاهان توسط تیمار با نفتیل استیک اسید

ع- فیض بخش

1389

3

بهبود اجزای تشکیل دهنده اسانس و عصاره گیاهان توسط تیمار با ایندول استیک اسید

ع- فیض بخش

1389

4

بهبود اجزای تشکیل دهنده اسانس و عصاره گیاهان توسط تیمار با ترکیبات ژیبرلین

ع- فیض بخش

1389

5

بهبود میزان قند خوراکی گیاه stevia  توسط تیمار با ساخت 3 هورمون گیاهی خانواده اکسین ها

ع- فیض بخش

1389

6

سنتز بهبود دهنده اجزای تشکیل دهنده اسانس و عصاره گیاهان توسط تیما با اسید 4و2 دی کلرو ....

ع- فیض بخش

1389

7

سنتز بهبود دهنده از خانواده اکسین ها جهت اسانس گیاهان خانواده چتریان

ع- فیض بخش

1390

 

 

همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی دانشگاهی :

ردیف

عنوان طرح

میزان اعتبارو محل تامین

سال اجرا

1

اندازه گیری متانول و اتانول در بنزین معمولی به روش ......

14910000

84

2

اصلاح جاذبهای نوین سنتزی برای جذب فلز سرب و مس

29904732

88

3

اصلاح جاذب های نوین سنتزی برای جذب فلز سرب و مس

30000000

89

 

 

دوره ها و کار گاه های آموزشی:

ردیف

نام دوره یا کارگاه

مدت

سال برگزاری

کشور برگزارکننده

دانشگاه یا محل برگزارکننده

1

بانک های اطلاعاتی مقدماتی

30 ساعت

1372

ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2

سیستم های عامل پیشرفته

30 ساعت

1372

ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3

سیستم عامل مقدماتی

30 ساعت

1372

ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

4

بانک های اطلاعاتی پیشرفته

30 ساعت

1372

ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

5

نگارش پوستر به زبان انگلیسی

8ساعت

1382

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

6

مدیریت آموزش عالی

32ساعت

1382

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

7

آموزش عالی ویژه مدیران جدید الانتصاب

32ساعت

1385

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

8

برقراری ارتباط موفق

16ساعت

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

9

آشنایی با روانشناسی تحولی

32ساعت

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

10

آشنایی با روانشناسی تربیتی

20ساعت

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

11

کتابخانه دیجیتال

18ساعت

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

12

آشنایی با نحوه نگارش CV

8ساعت

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

13

الگو های یاد دهی و یادگیری گروهی

32ساعت

1386

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

14

انگیزش و یاددهی اثربخش

16ساعت

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

15

بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

16ساعت

1387

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

16

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

16ساعت

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

17

معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم

32ساعت

1391

ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

ج) نشان ها و جوایز علمی:

□ پژوهشگر نمونه دانشکده علوم پایه در سال 1387

عضویت در انجمن های علمی:

  • عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران
  • عضو باشگاه  پژوهشگران جوان و نخبگان

 

        سوابق اجرایی در آموزش عالی :

ردیف

عنوان پست

مدت تصدی

از تاریخ

تا تاریخ

1

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

25 ماه

9-85

10-87

2

معاونت دانشکده علوم پایه -  دانشگاه  آزاد اسلامی- تهران مرکزی

19 ماه

11-82

6-84

3

سرپرست آزمایشگاه های شیمی – دانشگاه  آزاد اسلامی-تهران مرکزی

24 ماه

8-81

8-83

4

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری علوم و تحقیقات البرز

 

6-92

93

5

رئیس شورای فرهنگی واحد دانشگاهی

25 ماه

9-85

10-87

6

عضو هیئت علمی همکار مرکز آزمون

 

90

93

7

عضو کارگروه  تخصصی جذب استان تهران

 

91

93

8

عضو کمیته داوری انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی

2 سال

91

92

9

عضو شورای دفتر پژوهشگران جوان و نخبگان علوم وتحقیقات البرز

 

9-92

93

10

عضو اصلی کمیسیون معاملات واحد علوم و تحقیقات البرز

 

9-92

93

11

عضو کمیته انضباطی واحد علوم و تحقیقات البرز

 

7-92

93

12

عضو اصلی کمیسیون موارد خاص واحد علوم و تحقیقات البرز

 

7-92

93

13

عضو شورای آموزشی علوم وتحقیقات البرز

 

8-92

93

14

مدیرکل پژوهش و فناوری هیئت امنای استان البرز

 

2-93

حال

15

عضو کمیته تجدید نظر انضباطی استان البرز

 

2-93

حال

16

عضو شورای راهبردی پژوهشی استان البرز

 

2-93

حال

17

عضو شورای راهبردی فرهنگی استان البرز

 

2-93

حال

18

عضو اصلی کمیسیون موارد خاص آموزشی استان البرز

 

2-93

حال

19 معاون پژوهش و فناوری واحد تهران مرکزی   5-94 حال