دفاتر و ادارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری :  

معاونت پژوهش و فناوری : 66937000

فکس حوزه معاونت پژوهش و فناوری : 66420883

مدیرکل امور پژوهشی :  66420715

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه : 66563824 و 66420469

مراکز رشد و تحقیقاتی : 66563682

اداره آزمایشگاهها و کارگاهها : 66563759

اداره تحصیلات تکمیلی : 66563752

اداره طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و سمینارها : 66563749

اداره چاپ و نشر کتب و مجلات : 66563629 و 66932456

اداره اسناد و امورکتابخانه ها : 66420228

باشگاه پژوهشگران جوان : 66566262