دفاتر و ادارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری :  

معاونت پژوهش و فناوری : 66908068

مدیرکل امور پژوهشی : (تلفکس) 66925011

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه : 66423021

اداره آزمایشگاهها و کارگاهها : 66932212

اداره تحصیلات تکمیلی : 66567816

اداره طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و سمینارها : 66566263

اداره چاپ و نشر کتب و مجلات : 66423022