ابلاغ بخشنامه های مرتبط با شیوه نامه نوع همکاری اساتید دانشگاه (الف و ب )

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۹ کد : ۱۶۵۰۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۹۳
ابلاغ بخشنامه های مرتبط با شیوه نامه نوع همکاری اساتید دانشگاه (الف و ب )

ابلاغ بخشنامه های مرتبط با شیوه نامه نوع همکاری اساتید دانشگاه (الف و ب )

 

توجه : برخی از بخشنامه های ابلاغی درجهت استفاده از ظرفیتهای اعضای هیأت علمی در حوزه های مختلف به شرح زیر است. لازم به ذکر است بخشنامه های دیگری نیز که در جهت تغییر ساعات تدریس و حضور ابلاغ شده و یا می گردد که به تائید ریاست محترم دانشگاه رسیده باشد، قابل استفاده خواهد بود :

 • شیوه نامه اقتصاد دانش بنیان به شماره 8559/10 مورخ 18/2/98
 • آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری و مدیریت فعالیتهای دانش بنیان به شماره 62814/10 مورخ 2/10/98
 • آیین نامه حمایت از فعالیتهای فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  99/ص/10/2123 مورخ 17/8/99
 • آیین نامه اجرایی مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 24020/10 مورخ 30/4/98
 • دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد به شماره 62204/10 مورخ 3/10/98
 • دستورالعمل استاد مشاور فرهنگی و تربیتی شماره 1110/11 مورخ 22/7/99
 • آیین نامه های مربوط به کرسیهای نظریه پردازی تخصصی و کرسیهای ترویجی خصوصاً 206/11 مورخ 16/2/97
 • آیین نامه های مرتبط با طرحهای پژوهشی خصوصاً 2076/10 مورخ 7/8/99
 • بخشنامه نظام جامع پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه های «پایش» دانشگاه آزاد اسلامی
 • شیوه نامه واحدهای پژوهشی به شماره 24019/10 مورخ 30/4/98
 • بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاهها و مراکز علمی جامعه و صنعت به شماره 69318/10 مورخ  28/10/98
 • شیوه نامه اجرایی تأسیس و فعالیت کانونهای دانشگاه، صنعت و جامعه به شماره 68443/10 مورخ 24/10/98
 • شیوه نامه ساختار و وظایف کنسرسیوم واحدهای پژوهشی دانشگاه و دستورالعمل تشویقی نظام پایش آزاد به شماره63987/10 مورخ 9/10/98  
 • دستورالعمل برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت آزمایشگاهی و کارگاهی به شماره 58722/10  مورخ 19/9/98

( ۱ )

نظر شما :