اخبار و رویدادها

برگزاری نشست

برگزاری نشست

برگزاری نشست به منظور انعقاد تفاهم نامه علمی پژوهشی با نمایندگان ایرانی دانشکده فنی دانشگاه برلین و معاون پژوهش و فناوری ،مدیرکل امور پژوهشی و مدیر روابط عمومی واحد تهران مرکزی

ادامه مطلب