ارتباط با ما

دفاتر و ادارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری :  

معاونت پژوهش و فناوری : 66937000

مدیرکل امور پژوهشی :  66420715   فکس : 66420883

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه : 66563759 و 66420469

اداره آزمایشگاهها و کارگاهها : 66563759

اداره تحصیلات تکمیلی : 66563756

اداره طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و سمینارها : 66563749

اداره چاپ و نشر کتب و مجلات : 66563629 و 66932456

مرکز تحقیقات : 66563682