اداره طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و کنفرانس ها

 

اداره طرحهای پژوهشی

اداره طرحهای پژوهشی به منظوربرنامه ریزی و هماهنگی در تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی جهت تشویق اعضای هیئت علمی با استفاده از بودجه مصوب مطابق با آئین نامه هاو بخشنامه های موجود تشکیل شده است.
برخی فعالیتهای این اداره برگزاری جلسات شورای پژوهشی و نظارت بر فرایند طرحهای پژوهشی داخلی (بررسی،تصویب ،انعقاد قرارداد و ارزیابی گزارش میان دوره ای و نهایی و محاسبه حق الزحمه ارزیابی طرح و ...) می باشد.
 
توجه: از آنجا که این واحد دانشگاهی یک واحد جامع می باشد طرحهای پژوهشی تا سقف 150/000/000ریال پس از تأیید داوران متخصص توسط شورای پژوهشی واحد تصویب می گردد و مرجع تصویب کننده طرحهای بیش از مبلغ فوق پس از بررسی در شورای پژوهشی واحد ،معاونت پژوهشی سازمان مرکزی می باشد لذا رعایت دقیق مفاد آیین نامه طرح ها به شماره 166290/73 مورخ 18/5/88 از سوی مجریان طرحهای پژوهشی لازم و ضروری است.

تلفن تماس: 73681032

پست الکترونیکی: project-res@iauctb.ac.ir

 

 تشویقی مقالات و کنفرانسها:

شرکت در سمینارهای بین المللی
بررسی کلیه شـرایط عمومـی شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور مطابق با آئین نامه شرکت در کنفرانسهای خارجی به شماره 134620/73 مورخ 9/4/89
کلیه مدارک لازم جهت اخذ کمـک هزینه سفـر مطابق با آئین نامه مذکور (دو نسـخه) شامل :
1- دعوتنامه رسمی از دبیرخانه همایش به شرح زیر:
    -   دعوتنامه به نام عضو هیات علمی و نام کامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  Central Tehran Branch, Islamic Azad University)) صادر شده باشد.
    -   در دعوتنامه چگونگی ارائه مقاله oral (شفاهی) یا poster (پوستر) قید شده باشد.
    -   در دعوتنامه عنوان کامل مقاله قید شده باشد. 
2- بروشور کنفرانس شامل : فراخوان سمینار- اعضای کمیته علمی سمینار
3- اصل مقاله به زبان رسمی سمینار که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی ( Central Tehran Branch, Islamic Azad University)باشد.
4- چکیده مقاله به زبان انگلیسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی    Central Tehran Branch, Islamic Azad University)) باشد.
5- چکیده مقاله به زبان فارسی که شامل مشخصات سخنران با درج نام کامل واحد دانشگاهی
6- فرم درخواست تکمیل شده
 
کلیه مدارک لازم جهت تسـویه حسـاب پس از انجام سفـر(یکماه پس از برگزاری کنفرانس) دردونسخه شامل :
1- اصل مقاله ارائه شده بصورت چاپ در مجموعه مقالات سمینار یا منتشر شده در سایت کنفرانس یا CD به انضمام پرینت مشخصات کامل کنفرانس
2- تاییدیه شرکت در سمینار
3- اصل  بلیط رفت و برگشت
4- کپی صفحه اول و آخر گذرنامه  که درآن مهر ورود وخروج درج شده باشد
5- گزارش سفر             
 
شرکت در همایش های داخلی
کلیه شـرایط عمومـی متقاضـی مطابق با آئین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفراس های علمی داخل کشور به شماره 477489/73 مورخ 1/12/89
مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب شامل :
1- گواهی ارائه مقاله در همایش
2- اصل مقاله ارائه شده در کنفرانس به صورت Full Text
3- بلیط رفت و برگشت
4- اصل فاکتور هزینه اسکان
5- رسید پرداخت هزینه ثبت نام 
 
اختصاص تشویقی به مقالات
ارسال مقالات اساتید، کارکنان ودانشجویان به صورت چاپ شده در مجلات معتبر یا ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی پس از بررسی موارد ذیل :
  
مدارک مورد نیاز جهت تشویق مقالات:
-ارسال یک نسخه اصل مجله یا پرینت مشخصات کامل مجلات الکترونیکی به همراه دونسخه کپی کامل مقاله به انضمام دونسخه کپی جلد و صفحات شناسنامه مجله.
-مقالات به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیده باشد و نام دانشگاه یا دیگر موسسات علمی دیگری ذکر نگردیده باشد حتی اگر واحد های دیگر دانشگاه آزاد اسلامی باشد .
-مقالات به صورت کامل ( نه چکیده) در مجلات یا نگارش الکترونیکی آن چاپ شده باشد . 
نکته: هرمقاله با توجه به سال انتشار مطابق با آئین نامه مربوط دقیقاً بررسی شده و تمامی مفاد آئین نامه رعایت  می گردد.
 
فرصـت های مطالعاتـی
مـدارک لازم جهت اخذ مجوز فرصت های مطالعاتـی:
1- درخواست عضو هیئت علمی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی
2- دعوتنامه رسمی از دانشگاه مورد نظر که در آن عنوان محل گذراندن فرصت مطالعاتی، نام دعوت کننده، عنوان پروژه، طول مدت دوره و امکاناتی که دانشگاه یا پژوهشگاه مقصد در اختیار عضو هیات علمـــی می گذارد قید شده باشد.
3- یک نسخه از پیشنهادیه پروژه تحقیقاتی
4- فرم الف و ب تکمیل شده         
5- یک نسخه از تصویر حکم کارگزینی
 
تلفن تماس : 73681032
پست الکترونیکی :  papers-conf-res@iauctb.ac.ir

 

*جهت دسترسی به بخشنامه ها و فرمهای مربوط به طرحهای پژوهشی و تشویقی مقالات و شرکت در کنفرانسها  اینجا کلیک کنید*