مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تنهایی اهری

تاریخ تولد 1356:

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : دانشیار(فیزیک(

پست الکترونیکی :     mtanhayi@ipm.ir

رزومه علمی پژوهشی

صفحه شخصی