مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تنهایی

تاریخ تولد:

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : دانشیار(فیزیک)

پست الکترونیکی : 

 

سوابق آموزشی

کارشناسی :

کارشناسی ارشد :

دکتری تخصصی :