مدیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: طاهره فهیمی نجم

تاریخ تولد: 1355

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : مربی (الهیات)

پست الکترونیکی : t.fahiminajm@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1387-1383

کارشناس ارشد: الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان تطبیقی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1391- 1389

دانشجوی دکتری: الهیات - مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم  ، 1391 تاکنون