مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: ساسان صعودی

تاریخ تولد: 1349

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : indust-res@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی ارشد : مهندسی هسته ای ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

دکتری تخصصی : مهندسی الکترونیک- فتونیک ، دانشگاه London ،  City