مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن نگهدار

تاریخ تولد: 1354

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : indust-res@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی :

کارشناسی ارشد : 

دکتری تخصصی :