مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: مریم اوتادی

تاریخ تولد: 1352

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : Lab-res@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1374-1370

کارشناس ارشد:  مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1377-1375

دکترا : مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1382-1377