مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: فرزانه نیک حسینی

تاریخ تولد: 1343

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : -

پست الکترونیکی : Lab-res@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : شیمی کاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1371-1367

کارشناس ارشد:  شیمی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1383-1381