انجمن های علمی ،ادبی و هنری دانشکده ها

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

قرآن و حدیث

8/3/87

15558

2

ادیان و عرفان

8/3/87

15583

3

فلسفه و حکمت

14/9/86

14204

4

فقه و مبانی حقوق

14/9/86

14185

5

تاریخ

20/12/86

14966

6

باستان شناسی

25/6/86

13564

 

 دانشکده علوم پایه

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

زیست شناسی

4/2/87

15222

2

فیزیک

4/12/82

5714

3

نانو تکنولوژی

17/5/88

18800

4

شیمی

20/12/88

20347

5

ریاضی

9/9/83

7479

 

 

 

دانشکده تربیت بدنی

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

تربیت بدنی

28/9/87

16987

  

دانشکده اقتصاد وحسابداری

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

حسابداری

11/11/85

12132

2

اقتصاد

1/9/85

11668

  

دانشکده مدیریت

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

مدیریت صنعتی

28/1/81

2680

2

مدیریت امور گمرکی

14/9/86

14199

3

مدیریت اجرایی

25/10/86

14493

  

دانشکده زبانهای خارجی

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

زبان

27/5/88

18794

  

دانشکده علوم سیاسی

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

علوم سیاسی

20/12/86

14970

  

دانشکده  حقوق

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

حقوق

17/11/88

20135

 

دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

خلاقیت و کارآفرینی

9/10/88

19897

2

مکانیک

25/1/82

4082

3

برق

12/11/81

3973

4

عمران

16/12/80

2583

5

کامپیوتر

19/3/81

8065

 

دانشکده هنرو معماری

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

نمایش

11/6/87

16133

2

طراحی صنعتی

11/6/87

16097

3

معماری

23/8/87

16609

4

موسیقی

26/1/88

17865

5

مرمت و آثارباستانی

2/2/89

20556

6

ارتباط تصویری

11/6/87

16118

7

شهرسازی

17/7/87

16324

8

نقاشی

8/3/87

15570

9

پژوهش وهنر

23/8/87

16608

  

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

ردیف

نام انجمن علمی

تاریخ مجوز

شماره مجوز

1

روانشناسی و جامعه شناسی

20/10/82

5515

2

علوم تربیتی

19/11/87

17375

3

مردم شناسی

6/3/88

18494

4

روانشناسی صنعتی

14/9/86

14194

5

ارتباطات اجتماعی

19/11/87

17404