معرفی اداره خدمات آزمایشگاهی و فرمها

انتظار پیشرفتهای علمی- تکنولوژیک وافزایش فن یابی ومهارت جویی، تنها با وجود آزمایشگاهها و کارگاههای مدرن و پیشرفته و استفاده بهینه ازوسایل و تجهیزات، به همراه نیروی متخصص، کارآمد وفعال امکان پذیرخواهد بود .
در راستای این امرخطیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از بدو تاسیس و با تصویب گروههای آموزشی از سال 1368 اقدام به تجهیز و آماده سازی فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی نموده و حدوداً در سال 1371 آزمایشگاهها و کارگاهها به بهره برداری رسیده و به واسطه نظم بندی و هماهنگی بین کلیه آزمایشگاهها و کارگاهها، این واحد دانشگاهی برخود واجب دانسته تا اداره آزمایشگاهها و کارگاهها را بوجود آورد .
درحال حاضر این واحد دانشگاهی در 7 دانشکده شامل دانشکده های : علوم پایه، هنرومعماری، فنی ومهندسی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ادبیات و علوم انسانی ( جغرافیا وشهرسازی)، زبانهای خارجی، 24 گروه آموزشی دارای 345 سرفصل درس آزمایشگاهی و کارگاهی و لابراتوار و 168 فضای آزمایشگاهی و کارگاهی بامجهزترین تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مستقل می باشد