بخشنامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه هاوبخشنامه های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکترا)
 
موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
بخشنامه متمم دفاع -3-2 99/11/14
دستورالعمل برگزاری جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی 99/10/6
تاریخ فراغت از تحصیل 99/8/28
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصی 99/7/21
اصلاحیه ماده 5 بخشنامه همکاری اعضای هیئت علمی در رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد 98/10/7
بخشنامه کرسی های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی 97/2/16
ابلاغ برنامه اجرائی سند پیوست فرهنگی دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری 95/5/20
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشارمجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 94/9/18
بخشنامه کد پایان نامه دانشجویان مهمان 94/7/23
دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی 94/7/22
بخشنامه تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان 94/6/21
آیین نامه پسا دکترا دانشگاه آزاد اسلامی 93/9/2
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال94 1394
جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال93 1393
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی 93/3/25

آیین نامه تعدادمجازراهنمایی ومشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد, دکترای حرفه ای ورساله های دکترای تخصصی

93/2/15
بخشنامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای 93/1/25
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیئت علمی 92/12/17
چگونگی اجرای بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22 92/11/30
تفاهم نامه پژوهشی با اساتید راهنمای خارج از دانشگاه 92/11/26
شیوه نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترای تخصصی 92/10/22
بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله دکتری تخصصی 92/10/22
بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشاوروداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای ورساله های دکتری تخصصی 92/10/22
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج ازپایان نامه ها ورساله ها 92/9/9
بخشنامه استادداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای 92/8/12
بخشنامه مشاوروداورممتحن (خارجی)پایان نامه های کارشناسی ارشدورساله های دکتری 92/5/24
بخشنامه ارسال یک نسخه ازپایان نامه های دانشجویان وطلاب وگزارش نهایی طرح های پژوهشی به مرکزاسنادوکتابخانه ملی ایران 92/4/1
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها 92/2/12
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر 91/7/2

 

بخشنامه های پژوهشـیار

موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه
دستو.رالعمل به روزرسانی شرایط پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی ( متمم بخشنامه شماره 10/79534 مورخ 98/12/7)    1400/6/30  
بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی  98/12/7

 

فرمها و بخشنامه های مربوط به دکتری پژوهش محور

بخشنامه نحوه مأمور به تحصیلی اعضای هیئت علمی پذیرفته شده در دوره دکترای تخصصی پژوهش محور 95/4/13
بخشنامه میزان درصد بورس اعضای هیئت علمی پذیرفته شده در دوره دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از 20 سال سابقه خدمت 95/4/12
بخشنامه نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای  پایان نامه  دانشجویان دکتری پژوهش محور 95/4/1
بخشنامه تکمیلی پذیرفته شدگان دوره دکتری پژوهش محور 94/10/5
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 93/7/2 دکترای تخصصی پژوهش محور 94/8/25
دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور 94/7/15
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور 93/10/17
بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی  94-93 93/7/2
اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور 93/3/28
آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون ) 93/2/10
فرم درخواست دکتری پژوهش محور