بخشنامه های طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و مأموریت مطالعاتی

الف) طرحهای پژوهشی

موضوع بخشنامه شماره بخشنامه تاریخ بخشنامه
آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی 70/31304 94/5/19
دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح  پژوهشی 73/362041 92/11/6
حق  الزحمه داوری طرح  پژوهشی 73/362041 92/10/30
بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 73/266862 92/8/11
بخشنامه حمایت ازطرح ها ،مقالات وپایان نامه 81/193919 92/6/21
 اجرای بخشنامه 73-311805 تعهدمجری ارائه مقاله درمجلات ISI 73/58581 92/2/30
بررسی گزارش نهایی و خروجی طرح ها 1404/25096 92/2/25
منشور اخلاقی 73/118248 91/4/14
سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی 81/98250 91/3/31
پژوهانه ... ...

 

ب) تشویقی مقالات و شرکت در کنفرانسها

موضوع بخشنامه 
شماره بخشنامه
تاریخ بخشنامه 
متمم اصلاحی بخشنامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانسهای داخلی 70/75736 95/10/18
بخشنامه مأموریت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی 10/69318 98/10/28
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشارمجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 70/70362 94/9/18
بخشنامه فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشور 73/66488 94/9/4
به روز رسانی فهرست نشریات بی اعتبار 70/22598 94/4/8
بخشنامه نحوه آدرس دهی مقالات 70/81248 93/9/1
73/38673
93/2/24
87/25426
93/02/10
87/352676
92/10/22
87/191756
92/06/20
87/183201
92/06/16
87/152956
92/05/24
87/38968
90/10/19
73/508911
89/12/25
73/477489
89/12/01
...
89/06/09
73/134620
89/4/9