فرمهای طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و مأموریت مطالعاتی