آیین نامه ها و بخشنامه های انتشار کتاب ، فصلنامه ها و امور کتابخانه ها

 

موضوع بخشنامه شماره  بخشنامه تاریخ بخشنامه
شیوه نامه صفحه آرایی - دانلود فرم اکسل  98/143 98/8/27
آیین نامه نشریات-وزارت علوم 11/25685 98/2/9
بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه  مسئولان و هزینه های مجلات 70/18512 94/3/24
به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 70/22598 94/4/8
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت اول 87/54397 93/5/26
شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت  دوم 87/54397 93/5/26
بخشنامه استفاده ازتجهیزات سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه 70/137787 92/5/1
بخشنامه چاپ وارسال منظم نشریات علمی 87/97647 92/4/4
بخشنامه درخصوص ابلاغ لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 86/97654 92/4/4
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات وفناوری 87/71549 92/3/11
بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه جدیدارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه پزشکی به پیوست لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پژشکی کشور 86/57066 92/2/29
بخشنامه اعلام فهرست نشریات 87/43950 92/2/21
بخشنامه شیوه نامه تشکیل شورای سیاستگذاری ونظارت سازمان چاپ وانتشارات 87/22067 92/2/3
نظارت مسئولین واحد ها برچاپ منظم مجلات 87/449085 91/12/19
استانداردسازی مجلات 87/396363 91/11/15
ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای بین المللی به صورت پوستر 73/97881 91/3/31
آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشورمصوب 8 بهمن ماه  1390 3/226954 90/11/8
اطلاعیه انتشار نشریه بصورت الکترونیکی 3/210547 91/11/3
بخشنامه اخذ رتبه  مجله از وزارت علوم ، تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان 87/363365 89/9/15
آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISC ... بهار 94
آئین نامه تشویق کتاب 87/381300 86/12/8
آئین نامه حق الزحمه تالیف -ترجمه و داوری کتاب 87/289886 86/10/5
حق الزحمه داوری مقالات غیرفارسی 87/278746 86/9/26
حق الزحمه داوری مقالات 87/275009 86/9/24
طرح توجیهی درخواست انتشار مجله ... -
اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ... -
آیین نامه استفاده از کتابخانه ... -